Facultatea de
Automatică, Calculatoare,
Inginerie Electrică și Electronică

Limba engleză

Modul de decontare a abonamentelor lunare la transportul public local, se va face în conformitate cu art. 208, alin. (3) din Legea învățământului superior nr. 199/2023 care reglementează faptul că „studenții înmatriculați la forma de învățământ cu frecvență în instituțiile de învățământ superior acreditate beneficiază de tarif redus cu 90% pe mijloacele de transport local în comun, transportul intern auto, cu metroul, precum și pentru transportul intern feroviar la toate categoriile de trenuri, clasa a II-a și naval, pe tot parcursul anului calendaristic, până la împlinirea vârstei de 30 de ani. Studenții cu unul sau ambii părinți decedați, precum și studenții proveniți din centrele de plasament sau care au fost în plasament la familia extinsă, substitutivă sau la asistent maternal, potrivit prevederilor art. 64 alin. (1) din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare, beneficiază de gratuitate pentru aceste categorii de transport. Normele metodologice privind transportul cu metroul și trenul sunt adoptate prin hotărâre a Guvernului. ˮ

Eliberarea titlurilor de transport cu reducere 90% și gratuite pentru studenți se efectuează în baza legitimației de student pentru reducere la transport vizată pentru anul universitar în curs și al unui act de identitate, respective carte de identitate sau pașaport, pe tot parcusul anului universitar, cu excepția studenților din anii terminali unde instituția de învățământ va scrie „an terminalˮ în dreptul anului universitar unde s-a aplicat viza de valabilitate.

 

Decontarea abonamentului de transport local în comun TRANSURB

Studenții care doresc decontarea abonamentelor de transport local în comun puse la dispoziție de către TRANSURB, trebuie să parcurgă următoarele etape:

 1. Procurarea, de la chioșcurile TRANSURB, a abonamentelor nominale de transport local în comun eliberate pe baza legitimației de transport studenți, cu valoarea de 90% din prețul întreg.
 2. Depunerea la Secretariatul facultății unde urmează cursurile a următoarelor documente:
  • cererea completată și semnată de student (Anexa 1);
  • copia carnetului de student vizat pentru anul în curs;
  • copia actului de identitate (CI);
  • bonul fiscal de achiziționare a abonamentului lunar - în original, emis doar în perioada: 8 a lunii anterioare până la 7 a lunii curente inclusiv (seria cardului de pe bonul fiscal trebuie să fie aceeași cu seria de pe cardul de transport TRANSURB);
  • copia cardului nominal de transport TRANSURB (să fie lizibile numele și seria cardului);
  • documente justificative în cazul studenților orfani (copie certificat deces);
  • extrasul de cont (titular studentul) - se aduce o singură dată, la prima decontare, sau atunci când numărul de cont/banca se modifică.
 3. Pe toate copiile depuse studentul va scrie conform cu originalul și va semna!
 4. Abonamentele se cumpără și se decontează lunar.
 5. Documentele se depun la secretariatul facultății în perioada 1-7 ale lunii.

Virarea sumelor în conturile studenților se efectuează, de regulă, până în ultima zi a lunii inclusiv.

 

Decontarea biletelor de transport interurban auto și transport naval

Studenții care doresc decontarea biletelor de transport interurban auto și transport naval, trebuie să aibă în vedere următoarele:

 • biletele depuse pentru decontare trebuie să fie din luna anterioară datei în care se solicită decontarea;
 • biletele depuse pentru decontare trebuie să conțină în mod vizibil: denumirea (sigla) firmei de transport, ștampila firmei de transport, data efectuării călătoriei, ruta de deplasare și valoarea biletului de călătorie (nu se vor primi bilete pe care unul sau mai multe din aceste elemente lipsesc; toate datele trebuie să apară pe fața biletului). Biletele depuse pentru decontare care au serii consecutive sau appropriate (care pot fi din același mijloc de transport) se vor anula;
 • la abonament trebuie anexat chitanța/bonul fiscal cu care s-a plătit;
 • ruta trebuie să coincidă cu adresa de domiciliu din cartea de identitate a studentului;

La secretariatul facultății se depun următoarele documente: 

 • cererea completată și semnată de student (Anexa 2) la care se atașează maximum 8 bilete;
 • copia actului de identitate (CI);
 • copia carnetului de student vizat pentru anul în curs;
 • documente justificative în cazul studenților orfani (copie certificat deces);
 • extrasul de cont - se aduce o singură dată, la prima decontare, sau atunci când numărul de cont/banca se modifică.
 • Pe toate copiile depuse studentul va scrie conform cu originalul și va semna!

Documentele se depun la secretariatul facultății în perioada 1-7 ale lunii.

Virarea sumelor în conturile studenților se efectuează, de regulă, până în ultima zi a lunii inclusiv.