Facultatea de
Automatică, Calculatoare,
Inginerie Electrică și Electronică

Limba engleză

Diplomă: Joi 8 februarie 2024 – Vineri 9 februarie 2024

Disertaţie: Joi 8 februarie 2024 – Vineri 9 februarie 2024

 

Condiţii privind înscrierea absolvenţilor la examenul de diplomă/disertaţie

 • Înscrierea absolvenţilor la examenele de finalizare a studiilor se va realiza în regim exclusiv online;
 • Absolvenţii promoţiei curente care nu au toate vizele pe Fişa de lichidare, vor fi informați pe adresele de email create pe student.ugal.ro. Aceștia au obligația să se prezinte la secretariatul facultății cu cel puţin 3 zile lucrătoare înainte de începerea perioadei prevăzute pentru înscriere, pentru obținerea vizelor lipsă.
 • Absolvenţii promoțiilor anterioare, inclusiv absolvenții anului complementar, au obligația să se prezinte prezinte la secretariatul facultății cu cel puţin 3 zile lucrătoare înainte de începerea perioadei prevăzute pentru înscriere pentru a ridica Fișa de lichidare în vederea obținerii vizelor necesare. Absolvenţii care nu au toate vizele pe Fişa de lichidare nu se pot înscrie la examenul de finalizare a studiilor, având întreaga reponsabilitate pentru remedierea situaţiei;
 • Pentru promoţiile anterioare, absolvenţii vor plăti taxa în valoare de 600 lei prin transfer bancar în contul IBAN: RO75TREZ30620F330500XXXX, deschis la Trezoreria Galați, Beneficiar Universitatea ,,Dunărea de Jos” din Galați, Cod fiscal 3127522. La explicația plății se va menționa: numele și prenumele studentului, CNP-ul, facultatea, forma de învățământ (ZI/IFR), tipul taxei plătite (exemplu: taxa școlarizare, taxa reînmatriculare, taxa restanțe ani anteriori cu denumirea obiectului, lucrări de laborator/seminarii cu denumirea obiectului, ex. finalizare studii licență/master);
 • Absolvenţii promoțiilor anterioare care şi-au ridicat actele originale din dosar, se vor prezenta la Secretariatul facultăţii cu diploma de bacalaureat în original, respectiv diploma de bacalaureat şi diploma de licenţă original pentru absolvenţii de master, precum şi copia certificatului de naştere care se va certifica ,,conform cu originalul” în baza actului original prezentat. Absolvenţii care nu au toate actele în original la Secretariatul facultăţii nu se pot înscrie la examenul de finalizare a studiilor, având întreaga reponsabilitate pentru remedierea situaţiei.

 

Înscrierea absolvenţilor la examenul de diplomă/disertaţie

 • Dosarul de înscriere la examenul de diplomă sau de disertaţie se va trimite doar dacă este complet la adresa de email Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., pentru examenul de diplomă, sau Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., pentru examenul de disertaţie, în perioada prevăzută pentru înscrieri. Dosarele trimise în afara perioadei prevăzute pentru înscrieri nu se vor lua în considerare;
 • În cadrul emailului de trimitere a dosarului, la subiect, se va menţiona numele absolventului, specilizarea absolvită şi promoţia în care a absolvit. Dosarul de înscriere la examenul de diplomă sau de disertaţie va conţine în mod obligatoriu următoarele documente:
  1. Fişa pentru încrierea la examenul de diplomă sau de disertaţie în învăţământul superior (Anexa 1 la prezenta procedură). Documentul va fi transmis semnat, în format pdf, salvat cu denumirea 1_Nume_prenume_fisa_licenta, respectiv, 1_Nume_prenume_fisa_disertatie;
  2. Declaraţie pe propria răspundere a absolventului, din care rezultă că proiectul/lucrarea îi aparține, nu a mai fost niciodată prezentat/prezentată și nu este plagiat/plagiată (Anexa 2 la prezenta procedură). Documentul va fi transmis semnat, în format pdf, salvat cu denumirea 2_Nume_prenume_declaratie_originalitate;
  3. Acord privind transferul rezultatelor proiectului de diplomă/lucrării de disertaţie (Anexa 3 la prezenta procedură). Documentul va fi transmis semnat, în format pdf, salvat cu denumirea 3_Nume_prenume_transfer_rezultate;
  4. Referatul de evaluare a proiectului de diplomă/lucrării de disertație completat de către conducătorul ştiinţific (Anexa 4 la prezenta procedură). Documentul va fi transmis semnat, în format pdf, salvat cu denumirea 4_Nume_prenume_referat_evaluare;
  5. Proiectul de diplomă/Lucrarea de disertaţie redactat conform Anexei 5 la prezenta procedură. Documentul va fi transmis în format pdf, salvat cu denumirea  5_Nume_prenume_lucrare.
   Lucrările de disertaţie se supun în mod obligatoriu unei etape de verificare pentru detectarea plagiatului. În vederea realizării raportului antiplagiat pentru lucrările de disertaţie, materialele ce urmează a fi verificate se transmit exclusiv în unul dintre formatele: DOC, DOCX sau PDF, cu dimensiunea maximum admisă de 20 MB și neprotejate prin parolă.
  6. În cazul susţinerii on-line a examenelor de finalizare a studiilor, fiecare student are obligaţia de a completa şi trimite, împreună cu celelalte documente, la momentul înscrierii la examenul de finalizare a studiilor o Declaraţie pe propria răspundere a absolventului privind luarea la cunoştinţă şi acceptarea prevederilor din Procedura pentru susținerea examenelor de finalizare a studiilor universitare de licență, de masterat și a programelor de studii postuniversitare în anul universitar 2020-2021.
   Documentul va fi transmis semnat, în format pdf, salvat cu denumirea 6_Nume_prenume_declaratie_inregistrare.

Documentele se vor descărca de pe site-ul facultății: https://www.aciee.ugal.ro/studenti/finalizare-studii/regulamente-si-formulare

 

Observații:

 • Secretariatul facultăţii va verifica existenţa documentelor impuse prin reglementările în vigoare şi va comunica via email, absolventului numărul de înregistrare, în cazul în care dosarul este complet şi corect, sau lista documentelor incomplete/incorecte;
 • În cazul în care studentul a primit din partea Secretariatului facultăţii lista documentelor incomplete/incorecte, acesta are întreaga responsabilitate privind transmiterea dosarului complet şi corect în perioada prevăzută pentru înscriere;
 • Studenţii au obligativitatea încărcării prezentării realizate înainte de începerea examenului de finalizare a studiilor în grupul din cadrul platformei Microsoft Teams aferent programului de studii arondat.