Facultatea de
Automatică, Calculatoare,
Inginerie Electrică și Electronică

Limba engleză

Trăim în epoca tehnologiei informaţiei, iar societatea viitorului va fi bazată din ce în ce mai mult pe calculatoare, robotică, energii regenerabile şi telecomunicaţii. Facultatea de Automatică, Calculatoare, Inginerie Electrică şi Electronică îţi oferă şansa să devii un bun specialist în domenii de vârf ale ingineriei, putând urma unul din următoarele domenii de studii:

 • Ingineria Sistemelor (specializarea Automatică şi informatică aplicată);
 • Calculatoare şi Tehnologia Informaţiei (specializarea Calculatoare);
 • Inginerie Electrică (specializările: Inginerie electrică şi calculatoare, Electromecanică şi Electronică de putere şi acţionări electrice);
 • Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale (specializările: Rețele și software de telecomunicatii și Electronică aplicată).

Admiterea din acest an se va face DOAR pe baza dosarului de concurs, la toate domeniile de studii din facultate.

Pentru a  cunoaşte mai bine specializările din facultatea noastră, precum şi detalii privind Admiterea 2023, ţi-am pregătit acest Ghid al Candidatului .

Dacă vrei să ştii mai multe despre specializările existente în facultatea noastră poţi accesa paginile departamentelor din facultate:

Detalii privind calendarul admiterii, criteriile de admitere, numărul de locuri şi informaţii privind specializările la care poţi fi student le găseşti aici: http://www.aciee.ugal.ro/admitere/licenta

Venind în facultatea noastră vei intra în contact cu cele mai noi tehnologii, cu profesori dedicaţi meseriei, cu colegi dornici de competiţie şi cu foarte multe firme care recrutează personal încă din timpul studenţiei.

Pe parcursul anilor de studiu poţi participa la competiţii studenţeşti, sesiuni de comunicări ştiinţifice studenţeşti, organizarea de conferinţe ştiinţifice internaţionale, iniţiative de introducere a instrumentelor IT în cadrul comunităţii locale, proiecte de cercetare sau acţiuni de voluntariat. Astfel, în cadrul facultătii noastre ai şansa să te dezvolţi atât profesional, cât şi uman, la finalul studiilor având acces la numeroase locuri de muncă foarte bine plătite, dar rămânand şi cu multe amintiri frumoase din anii studenţiei.

În continuare, am pregătit unele informaţii practice care îţi sunt necesare pentru înscrierea la facultatea noastră. Dacă ai şi alte întrebări, te rugăm să ne contactezi la adresa: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..

 

Calendarul admiterii 2023

Sesiunea Iulie 2023

Perioada de înscriere online a candidaților: 6 - 22 iulie 2023.

Înscrierile cu prezenţă fizică se desfășoară luni-vineri între orele 8:30-15:30, iar sambătă şi duminică între orele 9:00-14:00 în perioada 10 - 22 iulie 2023

Afişarea rezultatelor din Etapa I: 24 - 25 iulie 2023

Depunerea diplomelor de bacalaureat în original: 25 - 28 iulie 2023 (termen final de depunere diplome - 28 iulie, ora 1000)

Afişarea rezultatelor din Etapa II: 29 iulie 2023

Depunerea diplomelor de bacalaureat în original: 29 – 31 iulie 2023 (termen final de depunere diplome - 31 iulie, ora 1200)

Afișarea listelor finale: 1 august 2023

Înscrierea în anul I și semnarea contractelor de studii pentru anul universitar 2023/2024: 2 - 5 august 2023

 

Criterii de admitere 2023

În anul 2023 în cadrul ACIEE admiterea la ciclul de studii universitare de licență se va desfăşura exclusiv prin concurs pe bază de dosar. Astfel, criteriile stabilite sunt:

 

Domeniul de licenţă Programul de studii Criterii de admitere
Calculatoare și tehnologia informației Calculatoare

Concurs pe bază de dosar.

Media finală de admitere se calculează din:

 • 50 % media de la examenul de bacalaureat;
 • 50 % nota la bacalaureat la una din probele de MatematicăInformatică sau Fizică, la alegerea candidatului.

Dacă la examenul de bacalaureat nu a fost susținută una din probele de Matematică, Informatică sau Fizică, se va considera nota 0.

Ingineria sistemelor Automatică și informatică aplicată

Concurs pe bază de dosar.

Media finală de admitere se calculează din:

 • 100 %  media de la examenul de bacalaureat.
Inginerie electrică Electronică de putere și acționări electrice
Electromecanică
Inginerie electrică Inginerie electrică și calculatoare
Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale Electronică aplicată
Rețele și software de telecomunicații

 

Locuri scoase la concurs în sesiunea iulie 2023

Domeniul de licenţă  Programul de studii Cifra de şcolarizare pentru studii finanţate de la bugetul de stat Cifra de şcolarizare pentru studii cu taxă din care: pentru absol-venții UDJG (a II-a facultate) Cifra de școlari-zare pentru studii CPV Cifra totală de şcolarizare propusă la admitere
la buget din care: pt. rromi Locuri la buget
cu bursă pentru românii de pretutindeni
Locuri la buget
fără bursă pentru românii de pretutindeni
Ingineria sistemelor Automatică şi informatică aplicată  40  3  2  14  3  1 60
Calculatoare şi tehnologia informaţiei Calculatoare  77 1  4  2  32  10 120
Inginerie electrică Electronică de putere și acționări electrice  28      27  5  2 60
Electromecanică
Inginerie electrică şi calculatoare  20    1  8   30
Inginerie electronică, telecomunicaţii şi tehnologii informaţionale Electronică aplicată  30    4 2  22 5 60
Rețele și software de telecomunicații
TOTAL    195 3 15 7 103 25 10  330

 

Înscrierea candidaţilor 2023

Candidaţii se pot înscrie fie online, fie prin depunerea fizică a dosarului.

Candidații care optează pentru înscrierea online trebuie să încarce în platforma de admitere documentele scanate ale dosarului de înscriere prevăzut la punctul 3.4., conform instrucțiunilor prevăzute în ghidul de înscriere online care va fi disponibil pe pagina web www.admitere.ugal.ro.

În cazul în care doreşti să te înscrii prin depunerea fizică a dosarului, o poţi face la sediul Facultății de Automatică, Calculatoare, Inginerie Electrică și Electronică (Str. Științei, nr. 2 – a se vedea harta de mai jos). Candidații vor depune un singur dosar de înscriere, indiferent de numărul programelor de studii pentru care optează în cadrul facultăţii noastre.

Dosarul de înscriere va fi unul de tip plic și conține următoarele acte:

 - cererea tip de înscriere, angajamentul candidatului, precum și declarația de consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal;

 - diploma de bacalaureat (în original), diploma echivalentă acesteia sau adeverința tip de promovare a examenului de bacalaureat (în original) pentru absolvenții de liceu din promoția 2023, în care se menționează media generală de la bacalaureat, mediile obținute în anii de studiu, termenul de valabilitate și faptul că nu a fost eliberată diploma de bacalaureat. În cazul în care un candidat este înscris pentru admitere și la o altă universitate, în locul diplomei, respectiv adeverinței, se va anexa copia diplomei, împreună cu o copie a legitimației de înscriere la concurs de la prima universitate;

 •  foaia matricolă, în original sau în copie;
 •  adeverință medicală tip, eliberată de cabinetele medicale școlare sau de către medicul de familie, din care să rezulte că posesorul adeverinței este apt din punct de vedere medical pentru domeniul la care candidează;
 •  trei fotografii tip buletin;
 •  dovada de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere de la facultatea respectivă, sau actul care îi permite posesorului să fie scutit de plata acestei taxe; taxa de înscriere este de 200 de lei pentru fiecare facultate;
 •  certificatul de naștere, în copie;
 •  cartea de identitate, în copie;
 •  certificatul de căsătorie, dacă este cazul, în copie;
 •  diploma de absolvire în original și foaia matricolă (în copie) pentru absolvenții învățământului universitar de scurtă durată care doresc să urmeze un program de studii înrudit sau un alt program de studii și se înscriu la concursul de admitere;
 •  diploma de licență/inginer în original și foaia matricolă (în copie) pentru absolvenții studiilor universitare (cf. Legii 288/2004) și pentru absolvenții studiilor universitare de lungă durată (cf. Legii 84/1995) care doresc să mai urmeze o altă facultate și se înscriu la concursul de admitere;
 •  adeverința de student, eliberată de către secretariatul facultății, pentru candidații studenți care doresc să urmeze concomitent două programe de studii/facultăți și se înscriu la concursul de admitere. Studenții înmatriculați la un program de studii al unei facultăți vor solicita secretariatului (care eliberează adeverința) câte o copie a diplomei de bacalaureat și a foii matricole, ambele certificate „conform cu originalul”.

Toate copiile necesare pentru dosarul de înscriere la admitere se certifică drept „conform cu originalul” de către persoana desemnată din cadrul comisiei de admitere, care are atribuții în acest sens.

 

Unde mă pot înscrie?

Poţi accesa locaţia noastră folosind Google Maps.

 

Întrebări frecvente

 • Sunt studiile din cadrul ACIEE certificate din punct de vedere al calităţii procesului educaţional?

Da, toate specializările facultăţii sunt certificate de către Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior, conform situaţiei de aici.

 • Este diploma primită în cadrul facultăţii recunoscută internaţional?

Da, conform declaraţiei de la Bologna.

 • Cum mă pot înscrie dacă am dat bacalaureatul în 2023 şi nu am primit încă diploma?

Poţi să ataşezi la dosar o adeverinţă de la liceu prin care se atestă promovarea examenului, urmând să aduci diploma în original până la termenul prevăzut pentru depunerea diplomelor de bacalaureat în original.

 • Trebuie să depun mai multe dosare dacă doresc să concurez la mai multe programe de studii de licenţă din facultate?

Nu, se depune un singur dosar, urmând să completezi toate opţiunile pe care  le doreşti la buget şi/sau la taxă.

 • Ce înseamnă generarea listelor din faza I, II sau finală?

În urma eliberării unor locuri prin retragerea unor candidați sau prin eliminarea acestora din listele candidaților admiși datorită nedepunerii diplomei de bacalaureat în original, se vor genera noi liste. Astfel, un candidat admis îşi poate îmbunătăţi poziţia în funcţie de lista lui de opţiuni, iar un candidat respins poate fi admis pe un loc la taxă sau la buget.

 • Dacă la afişarea listelor la Etapa I sau etapa II sunt admis pe un loc cu taxă, mai pot trece la buget?

Da, este posibil ca după afişarea rezultatelor unii candidaţi să se retragă, iar un candidat admis iniţial în regim de taxă poate trece la buget.

 • Dacă la afişarea listelor la Etapa I sau etapa II sunt respins, mai pot fi admis ulterior?

Da, este posibil ca după afişarea rezultatelor unii candidaţi să se retragă, iar un candidat respins iniţial poate fi declarant admis, la taxă sau la buget.

 • Dacă sunt admis pe un loc cu taxă, pe toată perioada studiilor voi rămâne la taxă?

Nu, la sfârşitul fiecărui an de studiu se realizează o clasificare a studenţilor pe baza notelor / numărului total de credite obţinute în anul universitar, putând în acest caz să fii trecut în anul universitar următor de pe un loc cu taxă pe unul la buget.

 • Care este importanţa alegerii opţiunilor?

În urma generării noilor liste din cadrul fazelor admiterii, un candidat va avansa întotdeauna către opțiunile prioritare din fişa de înscriere, dacă există locuri la acele opțiuni! De aceea este important ca el să treacă în fişa de înscriere opţiunile în ordinea preferințelor.

 • Cum procedez în cazul în care am fost admis la mai multe facultăţi?

Îţi vei depune documentele în original la facultatea pe care o preferi pentru a îţi păstra locul pe care ai fost admis.

 • Pot primi bursă la ACIEE?

Da, poţi primi bursă de performanţă sau bursă de merit, burse ce se acordă pe baza performanţei şcolare. În cazul în care ai o situaţie materială dificilă, poţi primi bursă socială.

 • Pot urma modulul psiho-pedagogic în timpul ciclului de licenţă?

Da, poţi să urmezi programul de formare psiho-pedagogică al Departamentului de Pregătire a Personalului Didactic în timpul facultății. Absolvenţii de studii universitare care au urmat programul de formare psiho-pedagogică obţin un certificat de absolvire care le acordă dreptul să ocupe posturi didactice în învăţământ (competenţe specifice pentru profesia didactică).

 • Există posibilităţi de angajare pe perioada studenţiei?

Da, există multiple posibilităţi de angajare, facultatea noastră fiind recunoscută ca una din cele mai ofertante în acest sens.

 • Există posibilitatea să fiu cazat la cămin?

Da, Universitatea dispune de spaţii moderne de cazare, cu toate facilităţile necesare, iar numărul de locuri este suficient (http://campus.ugal.ro/).

 • Există pază în incinta campusului?

Da, este asigurată paza permanentă atât în facultate, cât şi în cămine.

 • Pot să trec în anul doi dacă am restanţe la finalul primului an?

Da, dacă acumulezi 40 de credite, din totalul de 60 de credite prevăzute pentru un an universitar.

 • Pot să trec în anul trei sau patru dacă am restanţe la finalul primului an?

Da, dacă acumulezi 80 de credite cumulat pe anii 1 si 2, respectiv 120 de credite cumulat pe primii trei ani de studii.

 • Care sunt taxele pentru restanţe?

Pentru restanţele din acelaşi an taxele sunt zero, iar pentru cele din anii anteriori se plăteşte o taxă de 35 de lei.

 

Situaţia evaluării ARACIS a programelor de studii universitare de licenţă

 

Domeniul de licenţă Programul de studii Evaluare ARACIS
Calculatoare și tehnologia informației Calculatoare Acreditare
Ingineria sistemelor Automatică și informatică aplicată Acreditare
Inginerie electrică Electronică de putere și acționări electrice Acreditare
Electromecanică Acreditare
Inginerie electrică și calculatoare Autorizare de funcționare provizorie
Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale Electronică aplicată Acreditare
Rețele și software de telecomunicații Autorizat provizoriu