Facultatea de
Automatică, Calculatoare,
Inginerie Electrică și Electronică

Limba engleză

Pentru obţinerea bursei sociale pe semestrul I al anului universitar 2023-2024, studenţii cu vârsta până în 35 de ani, cu venituri sub salariul minim net pe economie (1898 lei / lună / membru de familie pe ultimele 12 luni: octombrie 2022 - septembrie 2023, pot depune dosarul complet la Secretariatul facultăţii până la data de 17 noiembrie 2023.

Bursele vor fi repartizate în limita fondului primit în funcţie de venitul pe membru de familie.

 

Dosarele se depun la secretariatul facultății până la data de 17 noiembrie,după următorul program: 

 • luni - joi, între orele 10:00 – 12:00 și 15:00 – 16:00 
 • vineri, între orele 10:00 – 12:00

 

Dosarul de bursă socială cuprinde următoarele acte:

 1. cererea şi declaraţia studentului va fi listată, completată şi semnată (vezi cerere şi declaraţie);
 2. acordul studentului privind prelucrarea datelor cu caracter personal (vezi acordul);
 3. copii ale cărţilor de identitate ale tuturor membrilor familiei, respectiv ale certificatelor de naştere pentru cei cu varste mai mici de 14 ani;
 4. adeverinţă de elev sau student pentru fraţi/ surori;
 5. adeverinţe de salariat pentru venitul NET realizat de părinţi şi studenţi (unde e cazul) în ultimele 12 luni (octombrie 2022 - septembrie 2023). Venitul net lunar pe membru de familie nu trebuie să depăşească salariul minim net pe economie (1898 lei);
 6. cupoane de pensie/adeverinţă eliberată la Casa de Pensii pentru ultimele 12 luni (octombrie 2022 - septembrie 2023);
 7. adeverinţe de venit de la ANAF pe 2022 şi 2023 pentru părinţi şi studenţi (titular şi fraţi) (se vor obţine de către instituţia de învăţământ superior);
 8. declaraţie pe proprie răspundere, dată de membrii familiei care nu obţin niciun fel de venit, în faţa unui notar sau la primăria localităţii în care îşi au domiciliul (se specifică perioada luată în calcul: octombrie 2022 – septembrie 2023);
 9. pentru veniturile obţinute de membrii familiei în calitate de PFA, se vor depune documente cu veniturile NETE pe lunile octombrie 2022 - septembrie 2023;
 10. adeverinţă emisă de primărie de la domiciliul studentului pentru Legea nr. 67/1995 privind ajutorul social pentru perioada octombrie 2022 - septembrie 2023 (dacă este cazul);
 11. adeverinţă de venituri obţinute din concedii medicale pentru sarcină sau lehuzie sau indemnizaţie pentru incapacitate temporară de muncă (unde este cazul);
 12. certificatul de căsătorie în copie xerox pentru părinţii recăsătoriţi sau copie xerox a sentinţei de divorţ a părinţilor cu pensia alimentară stabilită;
 13. adeverinţă pentru veniturile realizate în ultimele 12 luni (octombrie 2022 - septembrie 2023) ale soţului/soţiei părintelui recăsătorit;
 14. dovada pensiei de întreţinere din partea părintelui obligat la plata acesteia sau a înregistrării la judecătorie a cererii pentru pensie de întreţinere (dacă este cazul);
 15. copii după certificatul/certificatele de deces al/ale părintelui/părinţilor (dacă este cazul);
 16. cupon/adeverinţă pentru pensia de urmaş pe ultimele 12 luni (octombrie 2022 - septembrie 2023) (dacă este cazul);
 17. hotărârea de acordare a plasamentului, cupoane sau adeverinţe cu valoarea alocaţiei de plasament în perioada octombrie 2022 - septembrie 2023 (dacă este cazul).

 

Ancheta socială este obligatorie în următoarele cazuri: 

 • daca părinții studentului lucrează sau domiciliază în străinătate;
 • daca familia nu are niciun venit.

 

Calculul venitului net pe membru de familie se face astfel:

 • Pentru studenţii necăsătoriţi, cu vârsta până la 26 de ani, se vor lua în calcul toate veniturile nete cu caracter permanent realizate de membrii familiei (student, părinţi, fraţi, surori), supuse impozitului pe venit.
 • Pentru studenţii căsătoriţi, cu vârsta până în 35 de ani, se vor lua în calcul toate veniturile nete cu caracter permanent realizate de membrii familiei acestuia (soţ/soţie/copil dacă este cazul), supuse impozitului pe venit.

 

Studenţii care suferă de boli cronice (studenţii bolnavi de tuberculoză, care se află în evidenţa unităţilor medicale - pe perioada tamentului tuberculostatic, diabet insulinonecesitant, boli maligne, sindroame de malabsorbţie severe, boală cronică de rinichi în program de dializă, astm bronşic persistent moderat sau sever, epilepsie grand mal, cardiopatii congenitale, hepatită cronică cu fibroză avansată (stadiu F3 sau F4), glaucom, miopie gravă, boli imunologice autoimune forme severe, boli rare, tulburări din spectrul autist , boli hematologice severe care necesită tratament continuu sau spitalizări frecvente, surditate bilaterală, fibroză chistică , cei infectaţi cu virusul HIV sau bolnavi de SIDA, cei cu handicap locomotor şi încadraţi într-un grad de invaliditate) vor depune certificat medical emis de un medic de specialitate (altul decât medicul de familie), vizat de către medicul de la Cabinetul medical studenţesc.

 

Formulare: