Facultatea de
Automatică, Calculatoare,
Inginerie Electrică și Electronică

Limba engleză

În conformitate cu art. 205, alin. (2) din Legea Educației Naționale și Normele metodologice privind acordarea facilităților de transport intern feroviar şi cu metroul pentru elevi şi studenți din 31.01.2017 parte integrantă din Hotărărea nr. 42/2017 cu modificările la zi, vă transmitem modul de decontare a abonamentelor lunare la transportul local. 

 • Studenții români/străini care sunt prevăzuți la art.  205, alin. (2) din Legea educației  naționale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, beneficiază de tarif redus cu 50% pentru transportul local (asimilat cu metroul).
 • Studenții orfani sau studenții proveniți din casele de copii beneficiază de gratuitate pentru transportul local, pe tot parcursul anului universitar.
 • Eliberarea titlurilor de transport cu reducere 50% şi gratuite pentru studenți se efectuează în baza Legitimației de student pentru reducere la transport vizată pentru anul universitar în curs şi a unui act de identitate, respectiv Carte de identitate sau paşaport. De  la data începerii  anului universitar  şi  până  la data de 31  octombrie  inclusiv,  studenții,  cu excepția  studenților  din anii terminali unde instituția de învățământ va scrie «an terminal» în dreptul anului universitar unde s-a  aplicat viza de valabilitate, pot călători în baza legitimației de student pentru  gratuitate  la transport;  pentru  eliberarea  titlurilor de transport pentru  studenți se va accepta  Legitimația  de student, pentru reducere la transport, vizată pentru anul universitar anterior.
 • Studenții beneficiază lunar de un singur abonament cu reducere de 50% sau gratuit, după caz.

Studenții care doresc decontarea abonamentelor de transport local în comun puse la dispoziție de către TRANSURB, trebuie să parcurgă următoarele etape:

 1. Procurarea, de la chioșcurile TRANSURB, a abonamentelor NOMINALE de transport local în comun eliberate pe baza legitimației de transport studenți, cu valoarea de 50% din prețul întreg.
 2. Depunerea la Secretariatul facultății unde urmează cursurile a următoarelor documente:
  1. cererea completată și semnată de student (Anexa 1);
  2. copia Legitimației de transport studenți vizată pentru anul în curs;
  3. copia actului de identitate (CI);
  4. bonul fiscal de achiziționare a abonamentului lunar - în original, pentru luna în curs sau maxim luna anterioară (seria cardului de pe bonul fiscal trebuie să fie aceeași cu seria de pe cardul de transport TRANSURB);
  5. copia cardului nominal de transport TRANSURB (să fie lizibile numele și seria cardului);
  6. extrasul de cont - se aduce o singură dată, la prima decontare, sau atunci când numărul de cont/banca se modifică.
 3. Pe toate copiile depuse studentul va scrie conform cu originalul și va semna!
 4. Documentele se depun la secretariatul facultății în perioada 1-7 ale lunii.

Virarea sumelor în conturile studenților se efectuează pănă în ultima zi a lunii inclusiv.