Facultatea de
Automatică, Calculatoare,
Inginerie Electrică și Electronică

Limba engleză

Conform HG nr. 341/25.03.2021, pentru modificarea și completarea Normelor metodologice priivind acordarea facilităților de transport intern feroviar și cu metroul pentru elevi și studenți, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 42/2017,

  1. Studenții români/străini, în vârstă de până la 26 de ani, care sunt prevăzuți la art. 205 alin. (2) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, beneficiază de tarif redus cu 50% la transportul feroviar intern la toate categoriile de trenuri, clasa a II-a, în tot cursul anului calendaristic, indiferent de distanță sau de rutele călătoriilor.
    Studenții orfani sau proveniți din casele de copii beneficiază de gratuitate pentru transportul feroviar intern la toate categoriile de trenuri, clasa a II-a.
  2. „ Operatorii de transport feroviar de călători vor elibera studenților orfani sau proveniți din casele de copii legitimații de călătorie gratuite pentru călătoria la toate categoriile de trenuri, clasa a II-a, precum și abonamente lunare gratuite cu număr nelimitat de călătorii. ˮ
  3. „Eliberarea legitimațiilor de călătorie cu tarif redus 50%, precum și a abonamentelor lunare cu tarif redus 50% pentru studenți la toate categoriile de trenuri, clasa a II-a, se face în baza legitimației de student pentru reducere/gratuitate la transport, vizată pentru anul universitar în curs, care conține obligatoriu fotografia posesorului și codul numeric personal, precum și seria și numărul pașaportului pentru studenții străini. Legitimația de student pentru reducere/gratuitate la transport este prevăzută în anexele nr. 2 și 21. Pentru studenții orfani sau proveniți din casele de copii, eliberarea legitimațiilor de călătorie gratuite, precum și a abonamentelor lunare gratuite la toate categoriile de trenuri, clasa a II-a, se face în baza legitimației de student pentru reducere/gratuitate la transport, vizată pentru anul universitar în curs, care conține obligatoriu fotografia posesorului, codul numeric personal, respectiv seria și numărul pașaportului, și a unei adeverințe care atestă dreptul la gratuitate, eliberată pentru anul curent de instituția de învățământ de apartenență.(10)De la data începerii anului universitar și până la data de 31 octombrie inclusiv, studenții, cu excepția studenților din anii terminali unde instituția de învățământ va scrie «an terminal» în dreptul anului universitar unde s-a aplicat viza de valabilitate, pot călători în baza legitimației de student pentru reducere/ gratuitate la transport, vizată pentru anul universitar anterior. ˮ
  4. „La verificarea legalității călătoriei în tren, studenții vor prezenta legitimația de călătorie achiziționată de la operatorul de transport și legitimația de student pentru reducere/gratuitate la transport, vizată pentru anul universitar în curs; studenții orfani sau proveniți din casele de copii vor prezenta, pe lângă documentele prevăzute la alin. (9), și adeverința eliberată de instituția de învățământ de apartenență, care atestă dreptul la gratuitate pentru anul curent.ˮ

Studenții străini care au vârsta de peste 26 de ani trebuie să predea la secretariatul facultății legitimațiile de student pentru reducere/gratuitate la transport, în conformitate cu art. VI, pct. 2 al OUG nr. 8/2021 (întrucât pe legitimațiile de transport nu este trecut CNP-ul studentului străin și vârsta acestuia nu poate fi stabilită în tren sau la casa de bilete).